Stadgar för Hundklubben Dundret

 

 

§ 1 Namn och säte

   1. Föreningens namn är Hundklubben Dundret. Klubben utgör en förening utan ekonomiskt ändamål.

   2. Föreningens beslutande organ är styrelsen och årsmötet.

   3. Styrelsen har sitt säte i Gällivare och Malmberget.

 

§ 2 Klubbens ändamål

Klubben är en sammanslutning av jakthundsägare och jägare bosatta inom Gällivare kommun, med intresse för jakt med renrasiga stående fågelhund av typen kontinentala stående fågelhundar och brittiska stående fågelhundar under sportsliga former. Till fullföljande av denna sin uppgift har klubben att verka för:

− Att meddela medlemmarna lagen om tillsyn samt ordningsföreskrifter rörande vård och tillsyn av hundar inom Gällivare kommun

− Att verka för goda relationer till markägare och samebyar inom klubbens verksamhetsområde

− Att propagera för sportjaktens bedrivande bland medlemmar

− Att för medlemmarna organisera och bedriva jakthundsträning

− Att bedriva träning för jakt- och trapskytte vid Hundklubben Dundrets skjutbana

− Att efter medlemmarnas önskemål anordna dressyrkurser

− Att vara medlemmarna behjälpliga med råd och anvisningar vid avel och nyanskaffning av hundar

− Att fostra medlemmarna att umgås varsamt med vilt och natur

− Att verka för att det råder ett kamratligt förhållande mellan klubbens medlemmar

− Att bistå SKK eller specialklubbar för jakthundar som vill anordna jaktprov och hundutställningar

 

 

§ 3 Ekonomisk ansvarighet

   Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar, även förfallna men ej betalda avgifter.

 

 

§ 4 Medlemskap i klubben

   1. Inom Gällivare kommun bosatta personer äger rätt till medlemskap i klubben.

   2. Personer utanför kommunen kan skriftligen till styrelsen framställa om medlemskap i klubben.

   3. Medlemskap i klubben innebär godkännande av klubbens stadgar med de ändringar som i vederbörlig ordning fastställs.

 

 

§ 5 Medlems rättigheter

   1. Medlem äger rätt till en röst vid års- och medlemsförhandlingar.

   2. Att delta i av klubben anordnade aktiviteter som kurser, jaktprov, utställningar, propagandakvällar och dylikt. Detta gäller medlemmar enligt §4,

 

§ 6 Årsavgifter

   1. Medlem skall erlägga den årsavgift klubbens årsmöte bestämmer.

   2. Innan medlem deltar i vår- eller höstträning skall den träningsavgift som årsmötet bestämmer vara betald.

 

 

§ 7 Årsmöte

   1. Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet består av enskilda personer, som är medlemmar enligt § 4 och som erlagt årsavgift för föregående år, samt klubbens styrelseledamöter.

   2. Årsmötet hålles årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

   3. Kallelse utfärdas av styrelsen minst 7 dagar före mötet och annonseras i lokalt annonsblad eller liknande samt via klubbens hemsida/Facebook eller motsvarande.

   4. Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda 1 månad före mötet.

   5. Varje medlem äger en röst. Alla ärenden avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av den tjänstgörande ordföranden, om han är röstberättigad, i annat fall gäller  lottning.     Omröstning sker öppet, dock att val sker slutet såvida inte årsmötet enhälligt beslutat att valet skall ske genom öppen omröstning.

   6. Styrelsens ledamöter bör närvara vid årsmötet och har där yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i frågor som inte gäller ansvarsfrihet för styrelsen.

   7. Revisorerna äger rätt att vara närvarande på årsmötet och har där yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

   På årsmötet ingår följande ärenden på dagordningen.

   1. Mötets öppnande. '

   2. Fastställande av röstlängd.

   3. Mötets behöriga utlysning.

   4. Utdelning av diplom och andra utmärkelser

   5. Val av ordförande för mötet.

   6. Val av sekreterare för mötet.

   7. Val av två justeringsmän för dagens protokoll tillika rösträknare.

   8. Verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret.

   9. Revisionsberättelse.

   10. Ansvarsfrihet.

   11. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter.

   12. Val av ordförande för ett år. Ordförande väljs bland ledamöterna i styrelsen.

   13. Val av kassör för ett år. Kassören väljs bland styrelsens ledamöter.

   14. Val av ledamöter i valberedningen för ett år, varav en sammankallande.

   15. Val av revisor och revisorssuppleant.

   16. Medlemsavgift och andra avgifter.

   17. Behandling och beslut av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor liksom i tid inlämnade motioner.

   18. Avslutning.

 

 

§ 8 Extra årsmöte

   1. Extra årsmöte hålles, då styrelsen finner det erforderligt eller den allmänna meningen inom klubben visar detta.

   2. Extra årsmöte kan endast behandla den eller de frågor som föranlett dess sammankallande. I kallelsen skall framgå vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse till extra årsmöte utfärdas på samma sätt som till årsmöte i § 7 punkt 3 ovan.

 

 

§ 9 Styrelsen

   1. Styrelsen handhar ledningen av klubbens verksamhet och förvaltar dess angelägenheter i överensstämmelse med dessa stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, klubbens högsta beslutande organ. Styrelsen är inför årsmötet ansvarig förvaltare.

   2. Styrelsen består av ordförande och ledamöter valda av årsmötet.

      a) Ordförande och kassör utses för ett år och kan återväljas.

      b) Antalet ledamöter och suppleanter skall vara sju (7) ledamöter och två (2) suppleanter. Ur styrelsen ska växelvis avgå tre respektive fyra ledamöter vartannat år. Dessa ledamöter och suppleanter väljes för två år.    Avgående ledamot och suppleant kan återväljas.

      c) Valberedning om tre ledamöter utses av årsmötet, varav en sammankallande.

      d) Styrelsen skall även utse vice ordförande och sekreterare.

      e) Vid ordinarie ledamots förfall eller avgång, inträder suppleanter i styrelsen i den ordning de är valda.

   3. Styrelsen ska omedelbart efter årsmötet sammanträda för konstituering och upprättande av arbetsordning.

   4. Ledamot som vid upprepade tillfällen utan giltigt förfall och trots kallelse inte infinner sig till styrelsens sammanträden ersättes med suppleant.

   5. För styrelsebesluts giltighet erfordras att minst fem ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening som de flesta röstande har eller vid lika röstetal den mening som biträdes av     ordförande.

   6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

   7. Styrelsen fungerar från årsmötet till och med nästföljande årsmöte.

 

 

§ 10 Underskrift av handling

Styrelsen utser årligen vid det konstituerande sammanträdet, som hålles efter årsmötet, den eller de som skall vara behöriga att underteckna handlingar å klubbens vägnar och dessutom vara firmatecknare för klubben.

 

 

§ 11 Revision

   1. Klubbens räkenskaper ska årligen före årsmötet granskas av två vid årsmöte valda revisorer.

   2. Räkenskaperna som avser verksamhetsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en vecka före årsmötet.

   3. Revisorerna skall skriva en revisionsberättelse och överlämna denna till styrelsen senast tre dagar före årsmötet.

 

§ 12 Funktionärs åliggande

   1. Förutom vad som enligt dessa stadgar åligger styrelsens funktionärer skall ordföranden leda klubbens mötesförhandlingar och i samråd med övriga styrelsen utöva ledningen av den löpande         verksamheten samt ansvara för verkställigheten av klubbens och styrelsens beslut.

   2. Klubbens korrespondens ombesörjes av ordföranden och sekreteraren. All ut- och ingående korrespondens skall föredras styrelsen för godkännande.

   3. Ordföranden ska ombesörja att styrelsens verksamhetsberättelse upprättas.

   4. Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsens sammanträden samt om det är aktuellt, vid årsmötet och extra medlemsmöte samt, förvara klubbens handlingar i den mån det inte åligger kassören.

   5. Kassören ansvarar för klubbens kassa, verkställer utbetalningar mot vederbörliga verifikationer och ansvarar för varje betalnings behörighet samt för klubbens räkenskaper. Kassören ombesörjer     också att klubbens medlemsmatrikel är aktuell.

 

 

§ 13 Överträdelser

   1. Den som överträder gällande jaktförfattning eller reglerna för klubbens verksamhet, handlar på annat sätt som strider mot klubbens bestämmelser eller skadar dess anseende och intressen, kan efter     styrelsens prövning fråntas erhållet medlemskap.

   2. Överträdelse som faller under allmänt åtal, anmäls av styrelsen till polismyndigheten.

 

 

§ 14 Medlems åliggande

Det åligger medlem att efterleva ordningsföreskrifterna för hållande av hund i Gällivare kommun samt bestämmelserna för specialområdet som klubben disponerar för jakthundsträning och jaktprov.

 

 

§ 15 Utmärkelse

   1. Hedersmedlem. Klubben kan genom beslut vid styrelsemöte, med kvalificerad majoritet, till hedersmedlem utse person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat klubben och dess ändamål.

   2. Klubben kan genom beslut av styrelsen tilldela person som främjat dess intresse ett hedersmärke i guld eller silver.

   3. Klubbens diplom. Klubben kan genom beslut av styrelsen tilldela person som främjat dess intresse ett diplom som:

      A. Klubbmästare

      B. Hundägare med hund som erövrar pris på jaktprov där Hundklubben Dundret ingår som arrangör eller medagerande.

   4. Hederspris och diplom utdelas i samband med årsmöte.

 

 

§ 16 Ändring av stadgar

   1. Tidigare stadgar annulleras i och med att nya stadgar godkännes av årsmötet.

   2. Vid extra årsmöte äger mötet befogenhet att besluta om ändring av stadgarna om beslutet biträdes av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna och förslag om ändring särskilt angivits i kallelsen till sammanträdet.

   3. Stadgeändring som beslutas vid extra årsmöte skall konfirmeras av årsmötet.

   4. Dessa stadgar gäller från och med årsmötet 2020-02-15.

 

 

§17 Upplösning av klubben

   Om klubben upplöses skall dess tillgångar tillfalla Gällivare jaktvårdskrets.